Regulamin

1. Definicje

Paczka – rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia na podstawie PN. Wymiary Paczki nie mogą przekraczać: suma obwodu i najdłuższego boku: 3 metry, przy czym najdłuższy bok Paczki może mierzyć max 2 metry. Waga brutto jednej Paczki nie może przekraczać 50 kg.
Potwierdzenie nadania (PN) – dokument wystawiany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, a także przyjęcia Przesyłki przez PRZESYŁKI KURIERSKIE EMILA. Rolę potwierdzenia nadania spełnia również udostępniony Klientowi i nadawany każdej Paczce indywidualny numer trackingowy, dzięki któremu klient może zidentyfikować i prześledzić swoja Przesyłkę poprzez stronę internetową podaną Klientowi przez Przewoźnika.

Przesyłka – wszystkie Paczki przyjęte przez Przewoźnika na podstawie jednej umowy w danym dniu w celu przemieszczania od jednego Nadawcy i doręczenia do jednego Odbiorcy.

Kurier – osoba działająca w imieniu i na rzecz Przewoźnika wykonująca część Usługi na zasadach umowy i Regulaminu.

Przewoźnik – PRZESYŁKI KURIERSKIE EMILA z siedzibą: ul. Moniuszki 33, Żary, Polska, będąca pośrednikiem usługi transportowej na zlecenie Nadawcy, Odbiorcy Przesyłki lub osoby trzeciej.

  • Obowiązki i odpowiedzialność Przewoźnika
   1. Przewoźnik zobowiązany jest do odebrania od Nadawcy i dostarczenia do Odbiorcy Przesyłki w ramach wykonania Usługi.
   2. Przewoźnik zobowiązuje się do doręczenia Przesyłki do Odbiorcy w terminie do siedmiu dni roboczych od momentu przekazania Przesyłki Kurierowi.
   3. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi z przyczyn nieleżących po stronie Przewoźnika.
   4. Przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w czasie od jej przyjęcia do przemieszczania, aż do dostarczenia (wydania), a także za zwłokę w wykonaniu Usługi.
   5. Maksymalna wartość odszkodowania jaką przewoźnik może wypłacić za szkody wynikłe z nienależytego wykonania Usługi wynosi 300 Euro za pojedynczą Paczkę. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wycenione powyżej tej kwoty.
   6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji Usługi i Usług dodatkowych powstały, w szczególności:
    1. z przyczyn występujących po stronie Nadawcy albo Odbiorcy, lub osoby trzeciej, którą te osoby się posługiwały, nie wywołanych winą Przewoźnika,
    2. z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia,
    3. wskutek działania Siły wyższej,
    4. z nadania przez Nadawcę pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy, które Przewoźnik zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczania,
    5. z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania Paczki (Przesyłki) narażonych w ten sposób na uszkodzenie lub ubytek zawartych w niej rzeczy,
    6. z niedostateczności lub niedokładności oznakowania Paczki (Przesyłki),
    7. ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych ich właściwości,
    8. z załadowania, rozmieszczenia lub wyładowania Przesyłki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy,
    9. niedostateczności lub wadliwości cech, lub numerów na sztukach Paczek (Przesyłki),
    10. z jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy Przewoźnika.
   7. Przewoźnik nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej nie sprawdzał w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez Nadawcę plombą, pieczęcią lakową, taśmą Nadawcy lub w inny podobny, trwały sposób.
   8. Przewoźnik odpowiada wyłącznie za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z wyłączeniem utraconych korzyści, zysków lub dochodu przez Klienta lub osobę trzecią, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną Przewoźnika.
   9. Jeżeli strata jest skutkiem okoliczności, za które Przewoźnik odpowiada w części, wówczas jego odpowiedzialność jest ograniczona do zakresu, w jakim te okoliczności wpłynęły na powstanie straty.
   10. W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości.
   11. W razie utraty Przesyłki lub Paczki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej rzeczywistej wartości utraconej Paczki, nie większej jednak niż kwota określoną w pkt 1 powyżej
   12. Oprócz odszkodowania określonego w ust. 9 i 10 powyżej, Przewoźnik zwraca opłatę za transport w pełnej wysokości – w razie utraty Przesyłki, w odpowiedniej części – w razie ubytku, a w razie uszkodzenia – w wysokości odpowiadającej procentowemu obniżeniu wartości.
   13. W razie zwłoki w dostarczeniu Przesyłki, jeżeli Klient udowodni, że wynikła stąd dla niego szkoda, Przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości, jednak nie wyższej niż wysokość wynagrodzenia za usługę, z której wykonaniem się spóźnił.
   14. Przewoźnik odpowiada za utratę, niewykorzystanie lub nie należyte wykorzystanie dokumentów wypełnionych i załączonych przez Nadawcę do dokumentu PN, chyba, że nie ponosi winy. Odpowiedzialność Przewoźnika za udowodnione szkody w takim przypadku ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za Usługę, dla wykonania której dokumenty zostały dołączone.
   15. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nadawcę z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, odpowiedzialność Przewoźnika za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę, od wykonania której Nadawca odstąpił.
  • Obowiązki i odpowiedzialność Nadawcy/Klienta
   1. Nadawca jest zobowiązany dokładnie (bez błędów i pomyłek), kompletnie, czytelnie opisać przesyłkę danymi adresowymi i kontaktowymi Odbiorcy.
   2. Nadawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi i wydanie przesyłki bez ubytku i uszkodzenia.
   3. Nadawca zobowiązany jest oddać przesyłkę w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:
    1. być odpowiednio wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna
    2. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów, być odpowiednio opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki. W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub/i inne przewożone przesyłki
   4. Składając zlecenie Nadawca/Klient zobowiązany jest przekazać Przewoźnikowi następujące informacje, niezbędne do wykonania usługi:
    • dane Nadawcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko Nadawcy,
    • adres Nadawcy, w tym kod pocztowy,
    • telefon kontaktowy do Nadawcy,
    • datę nadania przesyłki,
    • dane Odbiorcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko Odbiorcy,
    • adres Odbiorcy, w tym kod pocztowy,
    • telefon kontaktowy do Odbiorcy
    • liczbę paczek i wagę przesyłki,

    Poprzez złożenie zamówienia Nadawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

   5. Nadawca/Klient ma obowiązek uregulowania należności za wykonaną usługę w momencie złożenia zamówienia Przesyłki lub najpóźniej 1 dzień roboczy po nadaniu, jeżeli strony uzgodniły to wcześniej.
   6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn oraz do odmowy wykonania zlecenia, jeżeli stanowiłoby to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.
  • Płatność
   1. Za świadczone usługi opłatę uiszcza Płatnik. Płatnikiem może być Nadawca, Adresat lub osoba trzecia wskazana przez Nadawcę.
   2. Płatnik ma obowiązek uregulowania należności za wykonaną usługę w momencie złożenia zamówienia Przesyłki lub najpóźniej 1 dzień roboczy po nadaniu, jeżeli strony uzgodniły to wcześniej.
   3. Wszelkie opłaty za świadczone usługi ustalane są według aktualnie obowiązującego cennika PRZESYŁKI KURIERSKIE EMILA i płatne są przelewem, kartą kredytową lub wpłatą na konto w momencie złożenia zamówienia przesyłki lub – po uprzednim ustaleniu między Przewoźnikiem a Płatnikiem gotówką przy odbiorze lub po nadaniu przesyłki jednak nie później niż 1 dzień roboczy po nadaniu przelewem,kartą kredytową lub wpłatą na konto.
   4. Płatnik nie może dobrowolnie zamienić uzgodnionej formy płatności bez ponownego uzgodnienia z Przewoźnikiem.
   5. Przewoźnikowi przysługuje prawo zatrzymania na wszelkich Przesyłkach Klienta znajdujących się w posiadaniu Przewoźnika, w celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń przysługujących Przewoźnikowi wobec Klienta bez względu na tytuł. Przewoźnik może także wstrzymać świadczenie Usług wynikających z Umowy do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł się on w opóźnieniu i obciążyć Klienta wszelkimi kosztami związanymi z wstrzymaniem świadczeń i magazynowaniem.
   6. Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy od momentu jej przyjęcia do momentu jej doręczenia.
   7. Przewoźnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia Usług.
   8. Przewoźnikowi przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie należności z tytułu świadczenia Usług oraz obciążania Klienta kwotami stanowiącymi koszt windykacji tych należności.
  • Przesyłki i ich zawartość
   1. Przewoźnik nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia Przesyłek zawierających:
    • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Irlandia
    • rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek materiałów wybuchowych
    • materiałów łatwopalnych i żrących
    • alkoholu
    • papierosów
    • broni palnej
    • dzieł sztuki
    • biżuterii
    • rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie
    • pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych na okaziciela
    • żywych zwierząt
    • roślin
    • towarów wymagających temperatury kontrolowanej
    • produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów
    • do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne
    • rzeczy łatwo psujących się
    • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy
    • innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.
   2. Przekazanie paczki o rozmiarze lub wadze większych niż wskazane definicji Paczki – nie stanowi zawarcia umowy, a przekazane w tych warunkach Przesyłki zostaną zwrócone do Nadawcy na jego koszt w terminie trzech dni roboczych.
 • Reklamacje
  1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia Przesyłki. Odpowiedzialność Przewoźnika w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy Klient udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia przesyłki do przemieszczania, aż do chwili jej wydania.
  2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji.
  3. Reklamacje należy składać drogą mailową do PRZESYŁKI KURIERSKIE EMILA w terminie 2 (dwóch) dni licząc od dnia doręczenia, a w razie utraty Przesyłki – w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przyjęcia Przesyłki przez Przewoźnika do przemieszczania, pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń.
  4. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Klient, który zlecił Usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw, albo pełnomocnictwo.
  5. Po zgłoszeniu faktu szkody lub utraty przesyłki klient powinien dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia reklamacji.
  6. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 60 dni licząc od dnia złożenia pełnej reklamacji wraz z niezbędnymi dokumentami.
  7. Pełna pisemna reklamacja powinna zawierać:
   • oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
   • numer przesyłki
   • podstawę reklamacji
   • odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu, rachunki, paragony lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia)
   • kopię protokołu o stanie Przesyłki / kopię protokołu szkody.
   • Przewoźnik może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.
  8. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych punkcie 7. powyżej) reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
  9. Po rozpatrzeniu reklamacji, Przewoźnik powiadamia pisemnie lub drogą mailową reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
  10. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności
  11. Wszelkie spory sądowne będę rozpatrywane przed sądem właściwym w Żarach 68-200 gdzie znajduje się siedziba firmy.


KURIER | PRZEWOZY | PRZESYŁKI | PACZKI | PRZEPROWADZKI | POLSKA | IRLANDIA | DUBLIN | PRZEWOZY KURIERSKIE